Chrzest

„Chrzest św. jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez Chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania”


KKK 1213

 


Sakramentu chrztu udzielamy w pierwszą niedzielę każdego miesiąca na mszy św. o godz. 1130.

 

Po urodzeniu się dziecka, przynajmniej tydzień przed terminem chrztu, rodzice proszeni są o zgłoszenie dziecka w kancelarii parafialnej.

 

Wymaganym dokumentem jest wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Jeśli rodzice dziecka zawarli małżeństwo w innej parafii, przedstawiają również świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa, wydane w tamtej parafii.

 


Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego

 

Instrukcja w sprawie chrztu dzieci, których rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem:

 

Zgodnie z instrukcją duszpasterską Konferencji Episkopatu Polski z 1975r. o udzielaniu sakramentu chrztu św., do chrztu należy dopuszczać wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowane w wierze, w której zostaną ochrzczone.

 

W związku z możliwością zaistnienia różnych sytuacji ustala się:

  1. Nie należy udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub prawnych opiekunów, a tym bardziej wbrew ich woli.
  2. Do udzielenia chrztu wystarczy prośba jednego z rodziców bądź prawnych opiekunów.
  3. Jeśli chrzest zgłasza matka samotnie wychowująca dziecko, która jest osobą praktykującą, chrzest winien odbyć się bez dodatkowych wymagań.
  4. Jeśli rodzice żyją w związku cywilnym lub w konkubinacie i nie mogą zawrzeć małżeństwa z powodu przeszkód kanonicznych, jednak praktykują swoją wiarę w tym, co jest dla nich możliwe, dziecko należy ochrzcić, wymagając na piśmie oświadczenia rodziców, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.

 


Rodzicami chrzestnymi powinni być:

 

  • osoby religijne, wyznania katolickiego, bierzmowane, a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim

 

Rodzice chrzestni przygotowują: białą szatę (matka chrzestna) – świecę chrzcielną (ojciec chrzestny).

 

 


OBRZĘD CHRZTU

 

1. Obrzęd przyjęcia dziecka

 

[Dziecko powinno otrzymać imię świętego, który byłby dla niego orędownikiem u Boga i wzorem do naśladowania. W wyborze imienia rodzice powinni kierować się motywami religijnymi a nie względami aktualnie panującej mody]


Ksiądz: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice:  (wymieniają imię)

Ksiądz: O co prosicie Kościół Boży dla ...?

Rodzice:  O chrzest.

Ksiądz: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice:  Jesteśmy tego świadomi.

Ksiądz:  A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

Ksiądz:  ... wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

[Ksiądz kreśli na czole dziecka znak krzyża, zapraszając rodziców a także chrzestnych, aby uczynili to samo.]


2. Liturgia Słowa Bożego


3. Modlitwa z egzorcyzmem

 

[Ta modlitwa to błaganie skierowane do Boga, aby uwolnił dziecko od grzechu pierworodnego oraz uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego]

 

Ksiądz: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości., pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha świętego. Przez Chrystusa, Pana, naszego. Amen

 

Ksiądz: Niech cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy:  Amen.

 

[Ksiądz w milczeniu kładzie rękę na dziecku. Gest ten oznacza przyjęcie dziecka pod   opiekę Kościoła, w którym moc Zbawiciela będzie je umacniać]


4. Liturgia sakramentu


a) poświęcenie wody

[Modlitwa wypowiadana nad wodą jest wprowadzeniem do obrzędu chrztu]

 

b) wyrzeczenie się zła

[Rodzice mają zatroszczyć się o rozwój życia Bożego swojego dziecka i chronić od skażenia grzechem ]


Ksiądz: Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem inumożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

Ksiądz: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?


Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

Ksiądz: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

Ksiądz: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

c) Wyznanie wiary
[Wyznanie wiary rodzice składają we własnym imieniu]

Ksiądz:  Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

Ksiądz:  Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

Ksiądz: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

Ksiądz: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

d) chrzest

[Chrzest jest wprowadzeniem dziecka w tajemnicę życia Bożego, we wspólnotę z Ojcem, przez Syna, w Duchu Świętym]

Ksiądz: Czy chcecie, aby ... otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Rodzice i Chrzestni: Chcemy.

[Wypada, aby dziecko trzymała do chrztu matka lub ojciec. Ksiądz trzykrotnie polewa głowę dziecka i wymawia słowa]

Ksiądz: … JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

[Po chrzcie dziecka uczestnicy wypowiadają lub śpiewają aklamację]

 

Wszyscy: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

e) namaszczenie krzyżmem świętym

[Gest ten jest znakiem włączenia do ludu Bożego oraz uczestnictwa w godności Chrystusa – Kapłana, Króla i Proroka]

 

Ksiądz:  Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony (a) do ludu Bożego, wytrwał (a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

 

Wszyscy: Amen

 

[Ksiądz namaszcza czoło dziecka krzyżmem świętym]


f) włożenie białej szaty

[Ksiądz przypomina rodzicom o obowiązku zachowaniu godności dziecka Bożego, symbolizowanej przez białą szatę]


Ksiądz: ... stałeś (aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś (aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego,  nieskalaną aż po życie wieczne.

 

Wszyscy: Amen.

 

[Matka chrzestna nakłada dziecku białą szatę]

g) wręczenie zapalonej świecy

[Ojciec chrzestny zapala świecę dziecka od świecy paschalnej]

Ksiądz: Przyjmijcie światło Chrystusa.

 

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

[Rodzice są zobowiązani by przez swoją wiarę i życie być przykładem dla swojego dziecka]

OBRZĘD CHRZTU


1. Obrzęd przyjęcia dziecka

 

            [Dziecko powinno otrzymać imię świętego, który byłby dla niego orędownikiem u Boga i            wzorem do naśladowania. W wyborze imienia rodzice powinni kierować się motywami           religijnymi a nie względami aktualnie panującej mody]


            Ksiądz: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

            Rodzice:  (wymieniają imię)

            Ksiądz: O co prosicie Kościół Boży dla ...?

            Rodzice:  O chrzest.

            Ksiądz: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie                   obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania,                                miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście                                      świadomi tego obowiązku?

            Rodzice:  Jesteśmy tego świadomi.

            Ksiądz:  A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego                                     dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?

            Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

            Ksiądz:  ... wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej                                       wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni,                                  naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

            [Ksiądz kreśli na czole dziecka znak krzyża, zapraszając rodziców a także chrzestnych,          aby uczynili to samo.]

     2. Liturgia Słowa Bożego

            3. Modlitwa z egzorcyzmem

 

            [Ta modlitwa to błaganie skierowane do Boga, aby uwolnił dziecko od grzechu    pierworodnego oraz uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego]

 

            Ksiądz: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił      od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł             do przedziwnego królestwa Twojej światłości., pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha            świętego. Przez Chrystusa, Pana, naszego. Amen

            Ksiądz: Niech cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.

            Wszyscy:  Amen.

 

            [Ksiądz w milczeniu kładzie rękę na dziecku. Gest ten oznacza przyjęcie dziecka pod   opiekę Kościoła, w którym moc Zbawiciela będzie je umacniać]

4. Liturgia sakramentu


            a) poświęcenie wody

            [Modlitwa wypowiadana nad wodą jest wprowadzeniem do obrzędu chrztu]

 


            b) wyrzeczenie się zła

            [Rodzice mają zatroszczyć się o rozwój życia Bożego swojego dziecka i chronić

            od skażenia grzechem ]


            Ksiądz: Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko przez sakrament        chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się         wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i      umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć           się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i   wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko           otrzymuje chrzest.

            Ksiądz: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?


            Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

            Ksiądz: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie                               opanował?

            Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

            Ksiądz: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

            Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.

            c) Wyznanie wiary
            [Wyznanie wiary rodzice składają we własnym imieniu]

            Ksiądz:  Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

            Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

            Ksiądz:  Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana,                               narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z                      martwych i zasiada po prawicy Ojca?

            Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

            Ksiądz: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie                             Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

            Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.

            Ksiądz: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą                    chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

            Wszyscy: Amen.

            d) chrzest

            [Chrzest jest wprowadzeniem dziecka w tajemnicę życia Bożego, we wspólnotę

            z Ojcem, przez Syna, w Duchu Świętym]

            Ksiądz: Czy chcecie, aby ... otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą                     wspólnie wyznaliśmy?

            Rodzice i Chrzestni: Chcemy.

            [Wypada, aby dziecko trzymała do chrztu matka lub ojciec. Ksiądz trzykrotnie polewa           głowę dziecka i wymawia słowa]

            Ksiądz: … JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

            [Po chrzcie dziecka uczestnicy wypowiadają lub śpiewają aklamację]

 

             Wszyscy: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i                                           zawsze, i na wieki wieków. Amen

            e) namaszczenie krzyżmem świętym

            [Gest ten jest znakiem włączenia do ludu Bożego oraz uczestnictwa w godności                     Chrystusa – Kapłana, Króla i Proroka]

 

            Ksiądz:  Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił                     od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie                                krzyżmem zbawienia, abyś włączony (a) do ludu Bożego, wytrwał (a) w                                       jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

 

             Wszyscy: Amen

 

            [Ksiądz namaszcza czoło dziecka krzyżmem świętym]


            f) włożenie białej szaty

            [Ksiądz przypomina rodzicom o obowiązku zachowaniu godności dziecka Bożego,      symbolizowanej przez białą szatę]


            Ksiądz: ... stałeś (aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś (aś) się w Chrystusa,                            dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem                                pomagają ci             zachować godność dziecka Bożego,  nieskalaną aż po życie                               wieczne.

 

            Wszyscy: Amen.

 

            [Matka chrzestna nakłada dziecku białą szatę]

            g) wręczenie zapalonej świecy

            [Ojciec chrzestny zapala świecę dziecka od świecy paschalnej]

            Ksiądz: Przyjmijcie światło Chrystusa.

 

                         Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze                 dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości,               a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem                                 z wszystkimi Świętymi w niebie.

            [Rodzice są zobowiązani by przez swoją wiarę i życie być przykładem dla swojego       dziecka]

Godziny Mszy św.


w niedziele 730, 930, 1130, 1600
w święta nieobowiązkowe 800, 1000, 1700
w dni powszednie 700, 1800
Parafia w obiektywie